Stanovy spolku

I. Název a sídlo spolku

 Název spolku: Muzeum přírody Český ráj z.s.

(dále jen spolek)

 Sídlo spolku: Lošťákova 409, 506 01 Jičín

 

II. Statut spolku

1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující všechny členy na základě společného zájmu.
2. Spolek je právnickou osobou.

 

III. Účel činnosti

 1. Účelem spolku je podpora environmentálního vzdělávání zaměřeného především na děti a mládež, posílení zájmu o regionální dějiny a ochrana přírodního a kulturního dědictví.

2. Za tímto účelem bude spolek usilovat o:
a) provoz a rozvoj Muzea přírody Český ráj,
b) rozvoj minibotanické zahrady doplněné výběhy a venkovními terárii a dalším zařízením sloužícím pro poskytování environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty veřejnosti v muzejní zahradě,
c) nabídku smysluplného využití volného času pro děti v zájmových kroužcích muzea,
d) vzdělávání veřejnosti, které je zajišťováno také pořádáním přednášek, exkurzí a soutěží.

3) Naplňování ochrany přírodního a kulturního dědictví bude uskutečňováno také vlastnictvím nemovitostí a dalšími právními vztahy k nim.

 IV. Členství

1. Členem spolku mohou být pouze fyzické osoby starší 15 let.
2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor spolku.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Členství zaniká:
    a) úmrtím člena,
    b) vystoupením člena písemným oznámením adresovaným výboru spolku,
    c) zánikem spolku
    d) vyloučením člena valnou hromadou.
5. Dokladem členství je členský průkaz vydaný výborem spolku.
6. Evidenci přihlášek vede výbor spolku.


V. Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo zejména:
   a) podílet se na činnosti spolku
   b) volit orgány spolku
   c) být volen do orgánu spolku od 18 let
   d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

2. Člen má povinnost zejména:
    a) dodržovat stanovy spolku
    b) aktivně se podílet na naplnění účelu spolku
    c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
    d) platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou
    e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku

VI. Orgány spolku

 Orgány spolku jsou:
       a) valná hromada
       b) statutární orgán - výbor

VII. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
3. Valnou hromadu svolává výbor spolku podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.
4. Valná hromada zejména:
     a) rozhoduje o změnách stanov spolku
     b) schvaluje výroční zprávu spolku a roční uzávěrku hospodaření
     c) volí členy výboru spolku
     d) rozhoduje o zrušení členství
     e) rozhoduje o zrušení spolku
     f) rozhoduje o počtu členů výboru spolku
5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov spolku a o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů spolku.

VIII. Statutární orgán - výbor spolku

 1. Výbor spolku je výkonným orgánem spolku.
2. Výbor spolku je tvořen předsedou, místopředsedou a pokladníkem.
3. Členové výboru - statutární zástupci předseda, místopředseda a pokladník zastupují spolek navenek, jednají jeho jménem ve všech záležitostech a to každý samostatně, zejména přijímají zaměstnance spolku do pracovního poměru a rozhodují o běžných záležitostech spolku
4. Členství ve výboru vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
5. Funkční období je tříleté.
6. Členy výboru mohou být pouze fyzické osoby, které nebyly dosud odsouzené za úmyslný trestní čin a mají morální předpoklad, budou plnit řádně a odpovědně povinnosti člena výboru spolku. Členové výboru mohou být voleni i opakovaně.
7. Členství ve výboru zaniká:
    a) skončením funkčního období,
    b) úmrtím člena,
    c) vzdáním se funkce písemným oznámením výboru.

IX. Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s movitým a nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
    a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
    b) příjmy z činnosti spolku a příjmy z hospodaření s majetkem spolku,
    c) členské příspěvky, jestliže valná hromada rozhodne o jejich vybírání,
    d) dotace a granty z rozpočtu státu, krajů a obcí, případně dalších poskytovatelů.
3. Za hospodaření spolku odpovídá výbor spolku, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky.

X. Zánik spolku

 1. Spolek zaniká
    a) dobrovolným rozpuštěním z rozhodnutí valné hromady,
      výbor spolku v tomto případě jmenuje likvidátora, který vypořádá všechny závazky a   
     pohledávky spolku a zbylý majetek převede na spolek s podobným zaměřením a
     podá návrh na vymazání spolku z rejstříku, 
    b) pravomocným rozhodnutím státního orgánu o rozpuštění spolku,
     likvidátora v tomto případě jmenuje tento orgán.

XI. Závěrečné ustanovení

1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace u příslušného orgánu státní správy.
2. Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy a všechny orgány spolku.
3. Změna těchto stanov přísluší pouze valné hromadě, která může změny schválit pouze dvoutřetinovou většinou všech členů spolku.

V Jičíně, 18.11.2015Kontakty MPČR

Muzeum přírody Český ráj
Prachov 37, Jičín 506 01

Tel.: +420 732 858 380
+420 737 156 412
E-mail: mpcr@seznam.cz

Kalendář akcí

předchozí měsíc Květen 2024 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
   
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
16. 6. 2024

Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěž Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2024


Vernisáž výstavy výtvarných prací, soutěže v muzejní zahradě.

14:00