Výroční zpráva Muzea přírody Český ráj 2008

 MPČR rozvíjelo environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu veřejnosti zejména jako naplňování  programu Obojživelník roku.

Obojživelníkem roku byl vyhlášen mlok skvrnitý (Salamandra salamandra). Informační leták, pro který texty a obrázky poskytlo MPČR, byl financován Českým svazem ochránců přírody.

V červnu byl mlok skvrnitý opakovaně pozorován na lokalitě v Bradlecké Lhotě.

Novou aktivitou se stal Žabí běh. Byl realizován projekt Kovačské modré žáby (podpořen Královéhradeckým krajem). Pozemkový spolek byl rozšířen o lokalitu v Markvarticích.

V MPČR se začal v říjnu scházet přírodovědecký kroužek K-klubu Jičín.

 1. Členská základna

Občanské sdružení má 11 členů. Novým členem se stal Oldřich Krsek z Poděbrad. V srpnu zemřel RNDr. Karel Samšiňák. Propagoval MPČR, především v Sobotce a články ve sborníku Od Ještěda k Troskám občanského sdružení Paměť Českého ráje a Podještědí, ochotně zapůjčoval materiály ze svých soukromých sbírek na výstavy pořádané MPČR, zúčastnil se řady vernisáží a hodnocení při výtvarných soutěžích.

 2. Rozvoj muzea

2.1. Výstavní místnosti

Byla pořízena replika vojenského tesáku pro expozici k roku 1866.

Byla upravena místnost mezi Žabím rájem a „galerií“ (místností pro výstavy) a použita k vystavení dětských prací. Pro promítání videoklipů byl instalován počítač v galerii.

 2.2. Zahrada

Informační tabulky v zahradě seznamují se dřevinami, se stanovišti pro živočichy a dalšími zajímavostmi. Na zadní stěně budov MPČR jsou tabule s obrázky a krátkými texty a to hmyz, ptáci a obojživelníci Českého ráje. Autory fotografií a textů jsou Jiří Zahradník, Zdeněk Mrkáček a Martin Šandera. V tomto prostoru byly provedeny terénní úpravy s použitím dřevěných kůlů.

Pro morčata a zakrslé králíky byl pořízen nový výběh s lepší možností čištění a dokončeny plůtky kolem zahrady. Do zahrady byla pořízena čtyři venkovní terária včetně stojanů. Vedle želvince byla vybudována nová tůňka s hydroizolační folií.

 2.3. Pozemkový spolek

Tůňky v Prachovském sedle včetně tůňky Apel byly vyčištěny a z okolí odstraněny náletové dřeviny za pomoci 9 dobrovolníků z INEXU-SDA a 2 z MPČR. Čištění a úpravu tišinek na potoce v Šárovcově Lhotě provedli také dobrovolníci, dále pomáhali ve Vlastivědném muzeu v Železnici a na záhonech Planta naturalis v Markvarticích.

Pozemkový spolek byl rozšířen o lokalitu s tůňkami upravenými firmou Naturaservis v loňském roce a byla k nim pořízena tabule informující veřejnost o obojživelnících.

Propagace Pozemkového spolku Žabí ráj byla zajištěna prostřednictvím druhého vydání letáku Žabí ráj podpořeného ČSOP v rámci programu Místo pro přírodu.

 3. Činnost muzea

 3.1. Provoz muzea

Muzeum bylo otevřeno od 15.3. do 30.4. o víkendech, od 1.5. do 31.8. denně, od 1.9. do 10.11.  o víkendech, od 26.12. do 31.12. denně.

Expozice na Prachově si prohlédlo 4 600 návštěvníků.

Výstavy pořádané v jiných zařízeních shlédlo 1 730 osob.

Přednášek, exkurzí, soutěží, společenských a sportovních akcí se zúčastnilo celkem

3 146 lidí.

 3.2. Výstavy

3.2.1. V objektu na Prachově

- Ne ruka – to duše maluje – výstava kreseb handicapovaných umělců na téma Příroda, kresby zapůjčilo nakladatelství UMÚN Liberec, technické zajištění Marcela Lazurková

- Prachovské skály dříve a nyní – výstava historických pohlednic z archivu MPČR a nových fotografií M. Lazurkové, vliv člověka na změny v přírodě.

- Namaluj obojživelníka roku mloka skvrnitého – ze soutěžních výtvarných prací dětí i dospělých, doplněno dětskými verši o mloku, vybrala M. Lazurková

- Betlémy – tradiční i netradiční, svíčky, betlémy v zahradě u Pelíška a na samorostu u vchodu do muzea, minidílna (voskové zvonečky).

 

3.2.2. V jiných zařízeních

- Nádherní ve vodě i na souši, ve dne i v noci – fotografie Martina Šandery v ZOO ve Dvoře Králové ve vile

- Naši obojživelníci – fotografie a sbírkové předměty s motivem žáby ve Vlastivědném muzeu v Železnici

- Naši obojživelníci – fotografie obojživelníků a jejich souputníků v jejich přirozeném životním prostředí v Knihovně Antonína Marka v Turnově

- Výstava ocasatých obojživelníků – zaměřeno na jejich poznávání a ochranu ve Stanici mladých přírodovědců hlavního města Prahy

- Obojživelníci, jak je neznáte – fotografie a předměty s motivem žáby v Galerii v Rožďalovicích

 3.3. Společenské a sportovní akce

- „Na sv. Řehoře…“ zahájení sezóny: vernisáž výstavy, vyhlášení výtvarné soutěže Namaluj Obojživelníka roku mloka skvrnitého , přednáška.

- Žabí běh - 1.běh na předem odhadnutý čas s informací o jarním tahu žab a jejich ochraně,  seznámení s dopravní značkou „Pozor, žáby“, trať 7 km a 2 km.

- Jarní pochod na Prachov 3. ročník, hvězdicový pochod s cílem v MPČR

- Vzpomínka na boj v Prachovském sedle před 142 lety – ve spolupráci s tradiční historickou jednotkou c.k. 73. pěšího pluku z Železnice

- Setkání v zahradě spojené se slavnostním vyhlášením výsledků výtvarné soutěže Namaluj obojživelníka roku 2009 mloka skvrnitého - volná prohlídka muzea,vystoupení žáků 3. třídy 2. ZŠ v Jičíně, promítání oceněných prací ve všech kategoriích před muzeem, předání diplomů a dárkových tašek.

- Setkání v Domově žabiček a žabáků – ve spolupráci s firmou Planta naturalis exkurze na lokalitu v Markvarticích, vystoupení dětí MŠ Markvartice, seznámení s novou informační tabulí u tůněk v místě realizace projektu Záchrana domova žabiček a žabáků.

 - Informační stánek v zámeckém parku v Jičíně na festivalu Jičín město pohádky, hry a Pelíškova zahrádka a tajemný mlok skvrnitý

- Žabí běh – 2.běh – na ukončení vegetační sezóny, předání informační tabule k rybníčku Kačírek zástupcům obecního úřadu Kovač.

 - Železnický kros nultý ročník, ve spolupráci s Muzejním spolkem ze Železnice- návrh a vytyčení tras, technické zajištění startu a cíle..

 

 3.4. Přednášky a exkurze

3.4.1. V muzeu na Prachově

- Žabí hry pro příměstský tábor K-klubu Jičín

- Jak se mění naše krajina – lektor RNDr. Petr Rybář

- Obojživelník roku pro zájezd UMÚNu

- Obojživelník roku pro ZO ČSOP Klenice

- Jarní zpěv ptáků – vycházka obcí Prachov s posloucháním zpěvu ptáků a pozorováním – lektor RNDr. Zdeněk Mrkáček.

- Žabí hry pro středisko Pařez

- Žabí a mločí hry pro ZŠ Vysoké Veselí

- Obojživelník roku pro Obecní úřad Košťálov

- Žabí hry pro ZŠ Dobrá Voda

- Žabí hry pro ZŠ logopedická Hradec Králové

- Mločí hry pro ZŠ logopedická Hradec Králové

- Vývoj Země pro 2. ZŠ Jičín

- Letní festival přírody v ráji 2008 pro veřejnost, lektoři Marcela Šanderová, Petr Lazurko a Marcela Lazurková, 6 přednášek o přírodě a historii nejen Prachovských skal a nočních exkurzí do zahrady

 - Obojživelník roku pro Univerzitu Konstantina Filosofa Nitra

 3.4.2. V jiných zařízeních

- Bílý Masaj na Keňském safari , 2 přednášky (ve Vlastivědném muzeu v Železnici a   v Bradlecké Lhotě), Hana a Martin Šanderovi

- Pohled do krajiny žabíma očima – pro Stanici DDM Praha 2, Martin Šandera

- Svět obojživelníků – pro ZOO Ostrava, Martin Šandera

- Naši obojživelníci – pro SIŠ v Mladé Boleslavi, Marcela Šanderová

- Obojživelník roku – 2 přednášky pro  ZŠ v Železnici, Marcela a Milan Šanderovi

- Obojživelník roku – 2 přednášky v Knihovně Antonína Marka v Turnově

- Obojživelník roku – 2 přednášky pro ZŠ v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně

- Vycházka za modrými žábami – exkurze k rybníku Hluboký u Kovače

- Žabí a mločí hry – 6 přednášek v ZŠ a MŠ na Beránku v Praze, Marcela Lazurková

- Obojživelník roku – 2 přednášky pro ZŠ a MŠ Dobrá Voda, Marcela a Milan Šanderovi

- Návštěva u mloků – exkurze k mločímu potoku v Bradlecké Lhotě, Martin Šandera

- Exkurze k rybníku Zrcadlo – kroužkování ptáků, MVDr. Vladimír Šoltys

- Kudy prošel císařpán - exkurze do Prachovských skal, Petr Lazurko

- Naši obojživelníci a plazi – v Galerii v Rožďalovicích, Marcela Šanderová

- Obojživelník roku – den přednášek  a her pro ZŠ v Rožďalovicích, lektoři Marcela Šanderová, Milan Šandera, Petr Lazurko

- Obojživelník roku 2009 – pro teraristickou společnost v Národním muzeu v Praze, Martin Šandera.

 3.5. Soutěže

 Přírodovědná soutěž 7. ročník, ověření získaných prostředků o přírodě ve třech stupních obtížnosti.

Letní soutěž o Prachovských skalách a okolí- soutěž pro každého 7.ročník– samostatné získávání poznatků o přírodě a historii Prachovských skal a okolí pro děti i dospělé.

Výtvarná soutěž namaluj obojživelníka roku mloka skvrnitého  - 8 kategorií dle věku a kategorie pro autory trojrozměrných předmětů.

Příhody z přírody – prožitková hra pro rodiny s dětmi a dětské kolektivy, zúčastnila se ZŠ Kopidlno a další

Soutěž o nejzajímavější vánoční ozdobu pro Žabí ráj v rámci Výstavy betlémů.

Soutěž – doplňovačka ve sborníku Od Ještěda k Troskám o.s. Paměť Českého ráje a Podještědí (4x ročně) – ceny poskytuje a rozesílá MPČR.

 

3.6. Jiné aktivity

 

Účast v programu Pověsti Českého ráje poskytováním speciálních razítek.

Propagace Obojživelníka roku mloka skvrnitého na Pražském maratonu.

Natáčení o mloku skvrnitém pro pořad Chcete mě? České televize.

Kulturní program pro dobrovolníky INEX – prohlídka MPČR, Vlastivědného muzea v Železnici, pozemků Planta naturalis v Markvarticích, vycházka do Prachovských skal, návštěva hvězdárny v Jičíně, hradu a zámku Staré Hrady.

Účast na semináři Kapradí

Vedení přírodovědného kroužku K-klubu Jičín, 7 členů, schůzky ve čtvrtek od 14.00 do 15.30 hodin, společný výlet do ZOO ve Dvoře Králové.

 

4. Podpořené projekty

 Prostřednictvím Královéhradeckého kraje:

v dotačním programu Environmentální a ekologická výchova, vzdělávání a osvěta dětí a mládeže, pedagogických pracovníků a veřejnosti Obojživelník roku 2008

v dotačním programu Záchranné programy ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů Kovačské modré žáby

 

Prostřednictvím ČSOP:

v rámci programu Biodiverzita: Obojživelníci Jičínska a Sobotech

                                                    Plazi Jičínska a Sobotecka

v rámci programu Místo pro přírodu: Seznamte se s Žabím rájem

Od firmy Nestlé prostřednictví ČSOP pro Pomoc lokalitám s výskytem mloka skvrnitého

 

Prostřednictvím NSEV Pavučina

Modul I. Ekologické výukové programy

Modul IV. Environmentální vzdělávání a osvěta veřejnosti

 Prostřednictvím Správy CHKO Turnov:

Program péče o přírodu a krajinu: Tůňky v Prachovském sedle.

 5. Spolupráce s organizacemi a jednotlivci

Na základě uzavřených písemných dohod v rámci Obojživelníka roku s organizacemi Atheris s.r.o. Brno, ZO ČSOP Alces Ostrava, Českou herpetologickou společností, Sdružením Lacerta z Písečné, občanským sdružením Hamerský potok z Jindřichova Hradce, firmou Planta naturalis z Markvartic, Stanicí přírodovědců DDM hl.m. Prahy, Domem dětí v Praze 2, Zoologickou zahradou v Ostravě, obecním úřadem Kovač a obecním úřadem Holín.

 V závěru roku 2008 byly podepsány Dohody o partnerství s ZO ČSOP Alces, Českou herpetologickou společností, občanským sdružením Hamerský potok, Sdružením Lacerta a městem Železnice.

Další spolupracující organizace: Jičínský deník, MIC Jičín, Vlastivědné muzeum v Železnici, Muzejní spolek v Železnici, Správa CHKO Český ráj, Sdružení Český ráj, Ekocentrum Sever, Středisko volného času K-klub Jičín, tradiční historická jednotka c.k. 73. pěší pluk z Železnice, Komitét pro udržování památek z války roku 1866, nakladatelství UMÚN Liberec, Natura servis Hradec Králové, Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně, Knihovna Antonína Marka v Turnově, o.s. Paměť Českého ráje a Podještědí, Galerie Rožďalovice, cestovní kancelář Hoškatour, INEX-SDA Kostelecké Horky, firma Jakov Jablonec.

Jednotlivci: Alena Kaňková, RNDr. Petr Rybář, RNDr. Jiří Zahradník, RNDr. Zdeněk Mrkáček, MVDr. Vladimír Šoltys, RNDr. Jana Dobroruková, Ing. Ivan Ulrych, rodina Šimůnkova z Mlázovic, Alena a František Máchovi, Ing. Tekverk, RNDr.Ivan Turnovec, Alena Pospíšilová.

Poděkování patří firmě ACO –stavební prvky s.r.o. za zadání inzerce do našeho časopisu a firmě Natura servis za poskytnutí sponzorského daru.

 6. Publicita.

 Acta Musei Naturae Paradisus Bohemicus časopis Muzea přírody Český ráj

Jičínský deník v průběhu celého roku uveřejňoval články propagující aktivity MPČR a seznamující veřejnost s jejich průběhem a výsledky. Fotodokumentace našich akcí byla i na webových stránkách Jičínského deníku.

Články a snímky v týdeníku Nové noviny

Kulturní měsíčník KAM vydávaný MIC Jičín

Ekoton

Program Jičín 2008, Kalendář akcí v Českém ráji 2008, Program festivalu Jičín město pohádky, propagační kalendář vydaný ekocentrem Sever

sborník Od Ještěda k Troskám

Český rozhlas, Česká televize

Webové stránky www.mpcr.cz, dále www.jicinsky denik.cz, www.behej.com

a webové stránky spolupracujících organizací.

 7. Propagace

 Program akcí MPČR 2008

Acta Musei Paradisus Bohemicus

Webové stránky www.mpcr.cz

Letáky Žabí ráj a Obojživelník roku.

Pohlednice k Obojživelníku roku.

Plakáty a pozvánky k akcím.

Diplomy a čestná uznání pro účastníky soutěží.

Pracovní listy pro děti.

Na Pražském maratonu speciálním propagačním tričkem.

Papírové tašky na drobné ceny při soutěžích

DVD pro dobrovolníky INEX.

Informační tabule v zahradě muzea a v Markvarticích.

Speciální propagační přenosné tabule vyrobené v závěru roku - použito na Kapradí a na Terabazaru v Hradci Králové.

Rozesíláním informací o připravovaných akcích základním a mateřským školám pomocí služby MRKEV

Informační text o MPČR a soutěžní otázky v době dovolených na webu.

 Kontakty MPČR

Muzeum přírody Český ráj
Prachov 37, Jičín 506 01

Tel.: +420 732 858 380
+420 737 156 412
E-mail: mpcr@seznam.cz

Kalendář akcí

předchozí měsíc Květen 2024 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
   
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
16. 6. 2024

Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěž Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2024


Vernisáž výstavy výtvarných prací, soutěže v muzejní zahradě.

14:00