Výroční zpráva 2010 

MPČR pokračovalo v činnosti v oblasti EVVO a v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví. Jednotlivé aktivity vycházely z programu Obojživelník a plaz roku nebo z námětů regionální historie. Byly realizovány jak v MPČR na Prachově, tak i na školách a v místě působení spolupracujících organizací, případně na lokalitách v Prachovském sedle a na Dubolce.

Obojživelníkem roku 2010 byl vyhlášen skokan hnědý (Rana temporaria), plazem roku 2010 ještěrka živorodá (Lacerta vivipara).

Projekt Obojživelníci, plazi a lidé byl v lednu podán potřetí a byl podpořen v rámci Národního programu vyhlášeného Státním fondem životního prostředí ČR. Partnery projektu jsou občanské sdružení Hamerský potok z Jindřichova Hradce, ZO ČSOP Alces z Ostravy, Sdružení Lacerta z Písečné, Město Železnice, Česká herpetologická společnost a Stanice přírodovědců DDM hl.m. Prahy. Projekt byl realizován od 1. června 2010.

1. Členská základna.

Občanské sdružení má 10 členů. 

2. Rozvoj muzea. 

2.1. Výstavní místnosti.

Byladokončena úprava klubovny vedle garáže pod jídelnou. Zednické práce a dřevěné obložení prováděl Radek Cerman z Újezda pod Troskami, okna, stoly, lavice a židle vyrobil truhlář Haken z Holína, dveře a dřevěné schody truhlář Plášil z Chomutic.

Klubovna byla otevřena 22. května při příležitosti konání akce Vzpomínka na boje v Prachovském sedle před 144 lety a prvními návštěvníky byli členové tradiční jednotky c.k. 73. pěšího pluku ze Železnice.

Sbírky byly rozšířeny o důstojnickou šavli vzor 1831 a repliku mušketýrské prachovnice. Řada drobnějších exponátů přibyla do Žabí sbírky. 

2. 2. Zahrada.

V zahradě byly postaveny tři nové dřevěné informační tabule s dvířky -„oltáříčky“ – pro vyvěšení fotografií a textů pro návštěvníky. Tabule poskytují možnost využití pro aktuální informace ( např. k Mezinárodnímu roku biodiverzity), k propagaci Pozemkových spolků, Živé zahrady  i akcí spolupracujících organizací. Projekt „Novinky nejen ze Žabího ráje“ na vytvoření informačních tabulí byl podpořen ČSOP.

2. 3. Pozemkový spolek.

2. 3.1. Lokality zahrnuté v pozemkovém spolku Žabí ráj

Údržba tůněk v zahradě a v Prachovském sedle včetně tůňky Apel byla zajištěna v rámci Programu péče o krajinu prostřednictvím Správy CHKO Český ráj.

2.3.2. Lokality mimo pozemkový spolek Žabí ráj

Na Dubolce (přírodní památka v katastru obce Ohařice) byl v rámci projektu Chráněné území Dubolka podpořeného Královéhradeckým krajem proveden nezbytný managementový zásah. Byly odstraněny náletové dřeviny a zredukovány křoviny. V terénních prohlubních byly vytvořeny pomocí hydroizolační folie dvě tůňky pro obojživelníky. Terénní práce provedla firma NaturaServis z Hradce Králové, pomocné práce studenti z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy z Prahy. Podařilo se vzbudit i zájem obyvatel Ohařic o tuto lokalitu. 

3. Činnost muzea.

3.1. Muzeum bylo otevřeno od 14.3. do 30.4. o víkendech, od 1.5. do 31.8. denně, od 1.9. do 24. 10. o víkendech, od 26.12. do 31.12. denně. Předem ohlášené skupiny využívaly i možnost návštěvy mimo tuto otevírací dobu.

Expozice na Prachově si prohlédlo 4315 návštěvníků.

Výstavy pořádané v jiných zařízeních shlédlo 2500  osob.

Přednášek, exkurzí, soutěží, společenských a sportovních akcí se zúčastnilo celkem

2700 lidí.

 

 

3.2. Výstavy.

3.2.1. V objektu na Prachově

Výstava turistických vizitek Rudolfa Ropka od 14.3. do 28.10., na více než pěti stech vizitkách představuje autor, bývalý úspěšný reprezentant České republiky v orientačním běhu, atraktivní turistické cíle ze všech krajů ČR, nejhustší síť objektů zvoucích k návštěvě je na Liberecku a v Českém ráji. Ti, kdo už vizitky znají, zde mohou porovnat svoji sbírku s celou nabídkou. Pro ty, kdo se ještě sběrateli nestali, je tu dobrá příležitost seznámit se s novými možnostmi plánování výletů a dovolené. Jsou tady k vidění nejen obrázky známých hradů a měst, ale i méně obvyklých míst, jako jsou zajímavá muzea a přírodní pozoruhodnosti.

Rodina Lepařova od 13.6. do 28.10., výstava seznamující návštěvníky se členy rodiny Lepařů, kteří byli autory první mapy Prachovských skal, prvního průvodce skalami vydaného tiskem a zasloužili se o objevení  krás zdejší přírody pro veřejnost a zároveň i o její první ochranu.

Namaluj obojživelníka nebo plaza roku, od 13.6.do 28.10.,tradiční výstava výtvarných děl oceněných v soutěži ze všech kategorií, od dětí z mateřských škol přes žáky a studenty až po dospělé.

Maraton od 7.8. do 28.10., výstava plakátů, medailí k 2500. výročí bitvy u Maratonu

Výstava betlémů od 26.12. do 31.12.

3.2.2. V jiných zařízeních

Setkání s Durrellovým ostrovem aneb Honzíkova cesta na Korfu od 6.2. ve Vlastivědném muzeu v Železnici

Méně známí krasavci, výstava fotografií plazů  v KC 12 v Praze od 16.4. do 20.5., účast 400 osob

Naši obojživelníci ve fotografii, od 1.10. do 31.10. v Městském muzeu v Čelákovicích ve spolupráci c Klubem Caudata, účast 784 osob

Naši obojživelníci , výstava fotografií na Setkání pražských pedagogů Mrkev na ZŠ Na Beránku dne 11.11., účast 60 osob 

3.3. Společenské a sportovní akce

„Na sv. Řehoře…“ zahájení vegetační sezóny: Žabí běh – 5. běh, 14. března na osmikilometrové trati se stal vítězem Lukáš Krupka z Jičína, odhadnutý čas se lišil o 6 sekund od dosaženého. Na dvoukilometrové trati byl nejlepší Štěpán Turčín z Jičína. Proběhla vernisáž výstavy turistických vizitek a vyhlášení výtvarné soutěže Namaluj Obojživelníka roku skokana hnědého nebo Plaza roku ještěrku živorodou.

Vzpomínka na boj v Prachovské sedle před 144 lety

U pomníků v Prachovském sedle připomínajících bitvu u Jičína v roce 1866 se sešlo téměř 300 diváků. Členové tradiční vojenské jednotky 73. pěšího pluku ze Železnice nastoupili i se svým praporečníkem a bubeníkem, nechyběli tu ani zástupci rakouských dělostřelců, kteří měli právě nedaleko odtud  29. června 1866 palebná postavení pro osm děl. O příčinách tehdejšího válečného konfliktu a o průběhu střetnutí v našem regionu promluvil major Oldřich Krsek, seznámil přítomné i s výzbrojí a výstrojí tehdejších rakouských vojáků. Člen Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 Petr Lazurko představil nový projekt, kterým je vytvoření filmového dokumentu Válka v obrazech. Novinkou této tradiční vzpomínkové akce bylo předvedení bojové taktiky rakouských pěšáků na louce v Prachovském sedle. Návštěvníci si mohli také prohlédnout dobovou fotografii pořízenou v roce 1913 při odhalení pruského pomníku zapůjčenou Státním okresním archivem v Hradci Králové. 

12. 6. 2010 Zahradní slavnost,vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Namaluj Obojživelníka nebo Plaza roku 2010 Oceněné práce byly předvedeny při prezentaci před muzeem, v zahradě hry pro zábavu a poučení malých i dospělých návštěvníků, vycházka po stopách průkopníků turistiky v Prachovských skalách k Lepařovu pomníku.

9.7. 2010 byl při 4. Muzejním dnu v Železnici novinkou informační stánek Muzea přírody Český ráj. Zde si mohli malí i dospělí zájemci vyzkoušet vnímání přírody všemi smysly a ověřit si a prohloubit svoje znalosti o přírodě. Uskutečnila se premiéra filmového dokumentu Válka v obrazech – bakalářské práce studenta filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Petra Lazurky. Tato práce vznikla za podpory 73. pěšího pluku, který dle vyjádření paní ředitelky Kalouskové při uvedení dokumentu neodlučitelně k železnickému muzeu patří. Přednášková místnost byla zcela naplněna. 

Na programu 1.setkání přátel obojživelníků a plazů na Prachově v Muzeu přírody Český ráj ve dnech 16.7. – 18. 7. 2010  byla nejen jednání o realizaci projektu Obojživelníci, plazi a lidé, ale i exkurze na zajímavé lokality v okolí. Účastníci – členové partnerských organizací vytvářejících na základě projektu novou síť subjektů zabývajících se environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou zaměřenou zejména na obojživelníky a plazy – navštívili rybník Hluboký v Kovači, Mločí potok u Bradlecké Lhoty, rybník v Zámezí u Železnice a tůňky v Markvarticích. Pozorovali nádherně zbarveného mloka skvrnitého i jeho larvy, veliké pulce blatnice, vzácnou ropuchu zelenou i roztomilé rosničky a řadu vodního hmyzu a rostlin. Součástí programu byla i přednáška – živě komentované video známého přírodovědce a cestovatele pana RNDr. Petra Rybáře z jeho cest východní Afrikou.

Rájmaraton nultý ročník, 7.8. - Maraton Českým rájem k výročí 2 500 let od bitvy u Maratonu

Žabí běh – podzimní, 24.10. Po ukončení závodu využili závodníci i jejich doprovod možnosti prohlédnout si Muzeum přírody Český ráj a prohlédli si nejnovější snímky v klubovně. Všichni účastníci dostali originální účastnický list se skokanem hnědým – obojživelníkem roku 2010, za první tři místa byl odměnou keramický zvonek s motivem Prachovských skal a samozřejmě žabí medaile. Na trati měřící 7,2km zvítězila Romana Ježková z Jilemnice ( rozdíl odhadu a skutečného času 49 vteřin), druhý byl Jarka Nypl ze Staré Paky, třetí Jan Malhous z Katusic. Na trati 1,6 km se umístily na prvním místě Justina a Judita Pavlíkovy z Miletína (rozdíl 2 vteřiny), druhé místo patří Jakubu Ježkovi, třetí Vítu Ježkovi z Jilemnice. V kategorii pracovníků MPČR měl nejpřesnější odhad Jindřich Brejcha (rozdíl 6 minut a 57 vteřin), druhý byl Vojtěch Miller, třetí Markéta Havlová.

 3.4. Přednášky a exkurze.

3.4.1. V muzeu na Prachově.

Jarní zpěv ptáků 8.5.- exkurze vedená RNDr. Z. Mrkáčkem, 35 účastníků

Obojživelník a plaz roku

3.6. ZŠ Boskovice 57 žáků, 4 pedagogové

5.6. Gymnasium Praha 13 žáků, 2 pedagogové

8.6. ZŠ Dobřichovice 17 žáků, 2 pedagogové

15.6. ZŠ Kladno (ubytování Pařez) 68 žáků, 9 pedagogů

16.6. ZŠ Podharť Dvůr Králové   26 žáků,  2 pedagogové   

24.6. Gymnázium Mladá Boleslav 24 žáků, 2 pedagogové

26.6. MŠ Doksy a ZŠ Machov 45 žáků, 7 pedagogů

Léto

18.6. pro tři první třídy ZŠ Husova, Jičín 58 žáků, 6 pedagogů

 

Letní festival přírody v ráji probíhal od 3. 7. do 28.8. 2010 formou přednášek v klubovně a exkurzí v zahradě muzea. Pozvánky na jednotlivé večery byly uveřejňovány v kulturní rubrice Jičínského deníku.  Zúčastnilo se celkem 135 osob.

        3.7. Lidé v Prachovském sedle

       10.7. Fascinující obojživelníci

       17.7. Cesta do Afriky

       24.7. Méně známí krasavci

       31.7. Objevitelé Prachovských skal

         7.8. Plazi nejen Českého ráje

       14.8. Kudy prošel císařpán

       21.8. Válka prusko-rakouská

       28.8. Konec prázdnin v muzejní zahradě  

24.10. Obojživelník a plaz roku – přezimování obojživelníků- přednáška Mgr. Martina Šandery v MPČR Prachov- 20 účastníků

3.4.2. V jiných zařízeních.

Obojživelníci a plazi nejen Českého ráje

21.7. pro letní tábor skupiny Kondor v Železnici, 28 dětí

Obojživelník a plaz roku

8.9. ve farské zahradě v Jičíně  při festivalu Jičín- město pohádky

       ZŠ Ostroměř 21 žáků, 1 pedagog

       ZŠ Košťálov 35 žáků, 2 pedagogové

       ZŠ Stará Paka 35 žáků, 2 pedagogové

       3.ZŠ Jičín 23 žáků, 1 pedagog

       ZŠ Jaroměř 42 žáků, 2 pedagogové

       družina 3.ZŠ Jičín 20 žáků, 1 pedagog

       MŠ 17.listopadu, Jičín 17 žáků, 1 pedagog

9.9. ve farské zahradě při festivalu Jičín- město pohádky

       4. ZŠ Jičín 24 žáků, 1 pedagog

       MŠ Pěnčín 11 žáků, 1 pedagog

       ZŠ Ostroměř 18 žáků, 1 pedagog

       ZŠ Lysá nad Labem 22 žáků, 1 pedagog

       1. ZŠ Jičín a Horní Police 26 žáků, 2 pedagogové

       Gymnázium Mladá Boleslav 9 žáků, 1 pedagog

       ZŠ Gočára, Hradec Králové a ZŠ Železnice  18 žáků, 2 pedagogové

       družina 1. ZŠ Jičín 15 žáků, 1 pedagog

24.9. 4.ZŠ Jičín 51 žáků, 2 pedagogové

11.11. ZŠ Železnice 20 žáků, 1 pedagog

 

Naši obojživelníci

12.10. ZŠ Komenského, Čelákovice 172 žáků, 8 pedagogů

13.10. ZŠ Kamenka, Čelákovice 100 žáků, 6 pedagogů

14.10. ZŠ Kamenka, Čelákovice 97 žáků, 5 pedagogů

20.10. ZŠ Komenského, Čelákovice 123 žáků, 6 pedagogů

 

Podzim

29.9. 4.ZŠ Jičín 45 žáků, 2 pedagogové

30.9. 4.ZŠ Jičín 49 žáků, 2 pedagogové

1.10. 4.ZŠ Jičín,43 žáků, 2 pedagogové

4.10. 4.ZŠ Jičín, 41 žáků, 2 pedagogové

6.10. 4.ZŠ Jičín, 47 žáků, 2 pedagogové

2.11. ZŠ a MŠ Na Beránku, 38 žáků, 2 pedagogové

11.11. ZŠ Železnice 50 žáků, 5 pedagogů

 

14.10. Fascinující obojživelníci – přednáška Mgr. Martina Šandery v Městském muzeu v Čelákovicích, akce MPČR ve spolupráci c Městským muzeem v Čelákovicích a Klubem přátel ocasatých obojživelníků Caudata,

15 účastníků

13.11. Obojživelník a plaz roku 2010 – přednáška Mgr. Martina Šandery na Setkání herpetologů a teraristů v Národním muzeu v Praze, akce MPČR a ČHS, účast 40 osob

19.11. Biologie obojživelníků a plazů – přednáška Mgr. Martina Šandery pro učitele přírodopisu na ZŠ a biologie  na SŠ, SOŠ a OU v centru celoživotního vzdělávání Pecka v Karlových Varech, účast 13 osob  

3.5. Soutěže. 

Přírodovědná soutěž - v zahradě MPČR pro děti i dospělé, od 8.5. do 30.6., odevzdáno bylo 150 soutěžních listů

Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2010 – 235 soutěžních prací

Letní soutěž o Prachovských skalách a okolí, získávání nových poznatků s následným ověřením formou soutěže v MPČR v Prachově, od 5.6. do 31.8.,odevzdáno bylo 116 soutěžních listů.

Soutěž – doplňovačka ve sborníku Od Ještěda k Troskám o.s. Paměť Českého ráje a Podještědí (4x ročně) - ceny poskytuje a rozesílá MPČR.                                                                

.3.6. Jiné aktivity. 

Účast v programu Pověsti Českého ráje a Turistické vizitky poskytováním speciálních razítek.

Vedení přírodovědného kroužku K-klubu Jičín, 8 členů, schůzky ve čtvrtek od 14.00 do 15.30 hodin v muzejní zahradě, v zimě v K-klubu.

Návštěva  vernisáže fotografií z filmů natáčených v CHKO v informačním středisku CHKO Český ráj na Věžáku 1. 7. 2010.

Večerní prohlídka muzea v Jičíně 7.7.2010. 

4.Podpořené projekty.

Obojživelníci, plazi a lidé (Opal) – podpořeno z národního programu SFŽP ČR

Dubolka - podpořeno Královéhradeckým krajem

Jak je v Žabím ráji - podpořeno ČSOP

 

5. Spolupráce s organizacemi a jednotlivci.

Na základě partnerské spolupráce v projektu Opal se ZO ČSOP Alces Ostrava, Českou herpetologickou společností, Sdružením Lacerta z Písečné, občanským sdružením Hamerský potok z Jindřichova Hradce, Stanicí přírodovědců DDM hl.m. Prahy, Městem Železnice.

Další spolupracující organizace: Jičínský deník, MIC Jičín, Vlastivědné muzeum v Železnici, Muzejní spolek v Železnici, Správa CHKO Český ráj, Sdružení Český ráj, Ekocentrum Sever, Středisko volného času K-klub Jičín, tradiční historická jednotka c.k. 73. pěší pluk z Železnice, Komitét pro udržování památek z války roku 1866, Naturaservis Hradec Králové, o.s. Paměť Českého ráje a Podještědí, cestovní kancelář Hoškatour.

Jednotlivci: Alena Kaňková, RNDr.Zdeněk Mrkáček. Oldřich Krsek. Roman Rozinek. 

Zvláštní poděkování patří redakci Jičínského deníku, zejména paní Aleně Kaňkové za vzornou propagaci našich akcí a za práci v porotě hodnotící výtvarnou soutěž Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2010. 

6. Publicita.

Acta Musei Paradisus Bohemicus  - časopis Muzea přírody Český ráj. 

Jičínský deník v průběhu celého roku uveřejňoval články propagující aktivity MPČR a seznamující veřejnost s jejich průběhem a výsledky. Fotodokumentace našich akcí byla i na webových stránkách Jičínského deníku.

Kulturní měsíčník KAM vydávaný MIC Jičín

Ekoton

Propagační kalendář vydaný ekocentrem Sever

sborník Od Ještěda k Troskám

Český rozhlas, Česká televize

Webové stránky www.mpcr.cz, dále www.jicinsky denik.cz, www.behej.com

a webové stránky spolupracujících organizací. 

7. Propagace. 

Program akcí MPČR 2010

Acta Musei Paradisus Bohemicus

Webové stránky www.mpcr.cz

Leták Obojživelník a plaz roku.

Pohlednice k Obojživelníku roku a k Plazovi roku 2010.

Plakáty a pozvánky k akcím.

Diplomy a čestná uznání pro účastníky soutěží.

Pracovní listy pro děti.

Rozesílání informací o připravovaných akcích základním a mateřským školám pomocí služby MRKEV.

 

 

pKontakty MPČR

Muzeum přírody Český ráj
Prachov 37, Jičín 506 01

Tel.: +420 732 858 380
+420 737 156 412
E-mail: mpcr@seznam.cz

Kalendář akcí

předchozí měsíc Únor 2024 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
     
24. 2. 2024

1866 oline hra 2024

V sobotu 24. února 2024 od 19:00 klikni na odkaz na četovou místnost a zahraj si s ostatními hru.
https://meet.google.com/pcd-icfz-ofe
Hra obsahuje různě těžké otázky, kdy budete poznávat armády, zajímavosti, města, hodnosti, bitvy a data a mnoho dalšího.
Jak to funguje?
Na výzvu v četu se budete moci přihlásit na výběr otázky, za kolik bodů otázku chcete.
Kdo bude vybrán, je určeno časem reakce. Přednost ale mají ti, kdo nemají žádné body, nebo jich mají nejméně. Pokud bude otázka zodpovězena správně, bude dotyčnému zapsán příslušný počet bodů.
Už v okamžiku, kdy se zobrazí otázka, mohou se na ni prostřednictvím četu hlásit další. Pokud dotyčný odpoví špatně, možnost dostanou ti, kteří se přihlásili po něm a to v pořadí, ve kterém se přihlásili.
Pokud budou zodpovězeny všechny otázky v kategorii, otevře se bonusová otázka, která je za zvýšený počet bodů.
Hru vyhrává ten, komu se povede získat nejvyšší počet bodů.
Poučné bývá hru i jen sledovat, určitě se dozvíte mnoho zajímavého!