Podrobný popis projektu Cesty k poznávání

 1. Cíl projektu:

Zvýšit environmentální gramotnost široké veřejnosti nabídkou zajímavé činnosti v oblasti regionu a  prohloubit environmentální vzdělávání a výchovu  dospělých i dětí a mládeže v souladu s krajskou koncepcí EVVO.

Prohloubit povědomí veřejnosti a zejména dětí a mládeže o důležitých souvislostech týkajících se životního prostředí sdíleného společně lidmi a živočichy.

Rozšířit znalosti o obojživelnících a plazech v tradičních cílových skupinách, zlepšit tak praktickou ochranu obojživelníků a plazů a zaujmout další cílové skupiny a získat je pro účast v procesu EVVO.

Doporučit a ověřit v dalších organizacích konkrétní formy poskytování a zprostředkování poznatků včetně nejnovějších informací o obojživelnících a plazech.

 

2. Současný stav řešené problematiky:

Muzeum přírody Český ráj  nabízí  v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty tradiční oblíbené akce s environmentální osvětou pro širokou veřejnost, osvědčené výukové programy, soutěže pro děti i dospělé. Chceme poskytnout možnost získávat nejnovější poznatky i moderním komunikačním kanálem.

 

3. Charakteristika dosavadní činnosti:

Environmentální osvětu, výchovu a vzdělávání zajišťujeme formou informačních tiskovin (letáků), výstav s komentovanými prohlídkami v našem zařízení i mimo něj, audiovizuálním programem pořízeným z našich snímků, prezentací s živým komentářem, přednášek doplněných promítáním, exkurzí na za.jímavé lokality, seminářů, ekologických výukových programů, soutěží  a speciálních sportovních akcí.

Environmentální výukové programy uskutečňujeme pro děti mateřských škol a žáky základních a středních škol jak v Prachově, tak i přímo ve školách.

 

4. Popis projektu:

 4.1. Způsob realizace:

 4.1.1. Osvětové akce

4.1.1.1. Výstavy

V MPČR v Prachově uskutečnímeminimálně tři výstavy ročně a to jak ve výstavních místnostech tak i v muzejní zahradě. Dále nabídneme a na základě zájmu spolupracujících organizací uskutečníme výstavy mimo prostory MPČR. Všechny výstavy budou doplněny komentovanými prohlídkami.

4.1.1.2. Soutěže

Dvě tradiční vědomostní soutěže a výtvarnou soutěž doplníme o jednorázové soutěžení

Soutěží celá rodina a Čarodějnický sabat.

4.1.1.3. Sportovní a společenské akce s environmentální osvětou

Do Žabích běhů, Rájmaratonu, Železňáku- Cidliňáku, Železnického krosu rovněž tak na Zahradní slavnosti, informačním stánku na Muzejním dnu, festivalu Jičín město pohádky a na Setkání v Prachovském sedle zařazujeme pro návštěvníky možnost využít nabídku bezplatně poskytovaných aktuálních informací z oblasti environmentální osvěty.

4.1.1.4. Environmentální osvěta prostřednictvím geocachingu

Vzrůstající počet lidí zabývajících se geocachingem poskytuje možnost využít moderní komunikační kanál pro šíření environmentální osvěty.

Cache připravené a uvedené do provozu Muzeem přírody budou zaměřeny na obojživelníky a plazy. Nebudou patřit k těm, kde stačí podle daných souřadnic GPS vyhledat schránku, ale budou vytvořeny tak, aby při řešení jejich souřadnic byl uživatel nucen získávat informace a poznatky o těchto skupinách zvířat. V textu, který je součástí nabídky pro jednotlivé cache na internetu, budou uvedeny další zajímavé informace o obojživelnících, plazech a jejich ochraně.

Umístění cache bude prováděno na území Královéhradeckého kraje podle pravidel geocachingu a vždy zejména tak, aby nebylo v rozporu se zásadami ochrany přírody. Následně bude pracovníkem muzea prováděna kontrola stavu cache (dále v textu keše) a jejího okolí.

 4.1.2. Vzdělávací akce

4.1.2.1. Environmentální výukové programy

Mateřským, základním a středním školám nabídneme programy  prostřednictvím našich zrekonstruovaných webových stránek, letáků a příležitostných informačních stánků. 

Budeme vycházet z našich úspěšných osvědčených programů, ve spolupráci s odborníky sestavíme programy zaměřené na další témata, abychom naplnili potřebu škol, které naši nabídku využívají. Tyto programy budeme realizovat v průběhu školního roku pro školy, o prázdninách pak pro letní dětské tábory a to jak v MPČR tak i přímo u nich ve škole nebo na táboře.

4.1.2.2. Přednášky, exkurze, semináře

Pro dospělou veřejnost nabídneme přednášky při pořádaných výstavách a pro zájmové skupiny v jiných obcích dle jejich požadavků a zájmu vzdělávací  programy prohlubující environmentální vzdělání obyvatelstva. Připravíme exkurze do zahrady a to v letních měsících i ve večerních hodinách, kdy je řada živočichů aktivní a dá se dobře pozorovat.

Budeme realizovat odborné exkurze na zajímavé lokality.

Na seminářích se zaměříme na prezentaci zajímavých aktualit, výměnu zkušeností a nápadů, výměnu materiálů na výstavy a na výukové programy.

 

4.1.3. Prostory pro realizaci EVVO v muzejní zahradě

Muzejní zahrada je vybavena stanovišti umožňujícími zajímavé vedení exkurzí s environmentálním zaměřením. Pro udržení těchto stanovišť v odpovídajícím stavu je zapotřebí vyměnit kůly u venkovních výběhů a provést úpravu cest „kačírkem“.

 

4.1.4. Osvětové a naučné materiály

Osvětovou tiskovinu (letáky)  vydáme v lednu 2014 a budou k dispozici při všech našich akcích a programech.

Pro výukové programy vydáme lentikulární obrázky Obojživelník a plaz roku 2014.

Do projektu je zahrnuto i jedno vydání periodické tiskoviny Acta Musei Paradisus Bohemicus.

V rámci projektu bude připravena a vydána naučná publikace Obojživelníci a plazi ČR

 

4.1.5. Ekoporadenství

Bezplatné poskytování ekoporadenství fyzickým i právnickým osobám ústně, písemně, telefonicky, e-mailem dle požadavků klientů. Nabízíme přímou komunikaci s klientem i možnost objektivních expertních rad, které pomohou při řešení klientova dotazu či situace a to zejména v oblasti určení obojživelníků a plazů a při vzniklých problémech s obojživelníky a plazy.

  

4.2.Cílové skupiny:

Děti a žáci mateřských, základních a středních škol, zájmové skupiny dětí, rodiny s dětmi, profesní a zájmové skupiny, NNO, senioři, široká veřejnost.

 

4.3.Harmonogram:

Červenec – srpen – pořízení 4 nových videoklipů pro audiovizuální  programy v rámci Letního festivalu přírody v ráji,

večerní exkurze do muzejní zahrady s námětem Žabí hry, Ještěrčí hry a Život v tůňkách pod mikroskopem,

vycházky s průvodcem do Prachovského sedla,

příprava a uvedení  čtyř keší do provozu

Září  – nabídka a propagace EVP pro děti MŠ a žáky ZŠ v MPČR v Prachově a ve školách na informačním stánku v rámci festivalu Jičín město pohádky

Říjen –  EVP pro mateřské, základní a střední školy

Listopad – dokončení přípravy naučné tiskoviny  Obojživelníci a plazi ČR

Prosinec – příprava tiskoviny Acta Musei Paradisus Bohemicus,

lentikulární obrázky pro výukové programy

Leden – únor 2014 –vydání osvětové tiskoviny- letáků Obojživelník a plaz roku 2014 a  obrázků pro výukové programy

výstava v K-klubu v Jičíně a ve Vlastivědném muzeu v Železnici s komentovanými prohlídkami, příprava nových keší

vyhlášení výtvarné soutěže Namaluj obojživelníka nebo plaza roku

Březen – Žabí běh – akce pro rekreační sportovce s environmentální osvětou, uvedení  keší do provozu

Duben – „Na sv. Jiří“ -  osvětová akce  Soutěží celá rodina,

Čarodějnický sabat          

Květen – exkurze Za jarním zpěvem ptáků

osvětová akce Vzpomínka na boje v Prachovském sedle- seznámení veřejnosti s regionální historií, s významnými událostmi v krajině

Červen – zahradní slavnost s vyhlášením výsledků výtvarné soutěže Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2014

Červenec – listopad – programy pro dospělé a děti dle aktuálního zájmu škol,  organizací a veřejnosti

Prosinec –  výstava betlémů s minidílnou,

příprava závěrečné zprávy projektu

 

5. Materiální zajištění:

vstupné do muzea je 25 Kč základní pro dospělé a 15 Kč snížené pro důchodce, studenty a děti

EVP pro základní a střední školy 25 Kč za žáka, EVP pro mateřské školy 20 Kč za dítě.

Případně podpora projektu Královéhradeckým krajem.

Žádáme také o podporu některých dílčích aktivit projektu Městem Jičínem

 

6. Výstupy projektu:

Osvětové akce – počet návštěvníků výstav.

počet beneficientů podle startovních listin Žabích běhů, Rájmaratonu a podle záznamů v geocachingu

Vzdělávací akce - počet účastníkohodin na EVP, přednáškách a odborných exkurzích

Fotodokumentace z akcí.

Plakáty a pozvánky.

Evidence dotazů v ekoporadenství.

Propagační a hodnotící články v tisku, seriál v regionálním tisku  

Webové stránky.

Závěrečné hodnocení projektu .Kontakty MPČR

Muzeum přírody Český ráj
Prachov 37, Jičín 506 01

Tel.: +420 732 858 380
+420 737 156 412
E-mail: mpcr@seznam.cz

Kalendář akcí

předchozí měsíc Květen 2024 další měsíc
Po Út St Čt So Ne
   
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
16. 6. 2024

Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěž Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2024


Vernisáž výstavy výtvarných prací, soutěže v muzejní zahradě.

14:00